Technische product specificaties

Natuurlijke bouwsystemen

TECHNISCHE PRODUCT SPECIFICATIE TEWO ELEMENTEN

Productbeschrijving TEWO elementen

Thermowood elementen zijn geprefabriceerde elementen die zijn opgebouwd uit 3-laags massief houten panelen die bij elkaar worden gehouden met verlijmd houten deuvels. Op bouwplaatsen zijn de elementen met elkaar verbonden met doorlopende boven- en onderregels. Onderstaand figuur toont de basisopbouw van de elementen en aansluiting op de wandopbouw.

De massief houten panelen hebben een dikte van 40 mm en hebben de nerf in de buitenlagen in de lengterichting van de elementen. De deuvels hebben een diameter van 20,5 mm en zijn in twee rijen geplaatst in de lengterichting van het element met een hartafstand van 500 mm in elke rij. De deuvels zijn in 30 mm diepe gaten in de elementen gelijmd. Onderstaand figuur toont een doorsnede van de structuur van de elementen.

VERTICALE DOORSNEDE TEWO ELEMENT

Rechts ziet u de opbouw van TEWO elementen

De elementen hebben een standaardbreedte van 200 mm en worden voornamelijk vervaardigd in standaarddiktes van 130 mm, 280 mm en 330 mm. De elementlengte wordt aangepast aan de werkelijke vloerhoogte tot maximaal 3,0 m. De elementen zijn in de fabriek gevuld met thermische isolatie. Als alternatief kunnen de elementen na installatie worden gevuld met geblazen isolatie op de bouwplaats.

De elementen met isolatie hebben een gewicht van ongeveer 50 kg / m2 en een element van 3 m lang weegt ongeveer 25 kg.

Het vochtgehalte van de massieve CLT delen ligt tussen de 8-10% bij levering. (gewogen gemiddelde)

Uitgaande van houten gevelbekleding

Horizontale doorsnede van afgemonteerde buitenwand met TEWO

Het figuur hiernaast toont de voorlopige constructie van een afgewerkte wandconstructie op basis van TEWO- elementen. Bij montage worden de elementen tegen elkaar gedrukt in de groef-veerverbinding. De elementen kunnen ook voorgemonteerd geleverd worden vanuit de fabriek/werkplaats in grotere wandelementen. Montage van het vochtscherm en eventuele gevelbekleding vindt plaats op de bouwplaats

Toepassing

Toepassing van TEWO elementen

TEWO-elementen kunnen worden gebruikt voor buitenmuren of binnenmuren in vrij gelegen of verticaal gesplitste woningen in brandklasse 1 op basis van maximaal 3 verdiepingen, zonder toepassing van trappenhuizen. De elementen kunnen ook worden ingedeeld in andere bouwcategorieën volgens de eisen van de technologie en in overeenstemming met het ontwerp van draagvermogen, brandwerendheid, geluidsisolatie en warmte-isolatie. De elementen kunnen ook worden gebruikt voor renovatie van woningen om meer energie-efficiëntie te verkrijgen.

EIGENSCHAPPEN

Draagvermogen van elementen die als muren worden gebruikt

Tabel hiernaast toont de dimensionale verticale capaciteit in de breukgrensconditie voor elementen die worden gebruikt in verticaal dragende muren. De capaciteiten gaan ervan uit dat beide solide thrusters volledige verticale ondersteuning hebben.

De waarden in deze tabel zijn van toepassing op buitenmuren van vrijstaande gebouwen en de combinatie van verticale zelfbelastingen van sneeuwbelastingen plus samenwerkende karakteristieke windbelastingen die overeenkomen met een regeneratieve windsnelheid van 32 m / s volgens NS-EN-1991-1-4.

De waarden in deze tabel voor dragende binnenmuren zijn van toepassing op middellange belasting volgens NS-EN 1995-1-1, en dekken muren af die vloerverdelers en dakconstructies ondersteunen.

EIGENSCHAPPEN

Draagvermogen van elementen gebruikt als draagbalk bij openingen in wanden

Onderstaande tabel toont de dimensionering van de verticale capaciteit in de breukgrensconditie voor elementen die worden gebruikt voor het ondersteunen van balken over muuropeningen, zoals weergegeven in de daaronder staande figuur. De capaciteiten gaan ervan uit dat de belasting ongeveer gelijkelijk is verdeeld over beide massief houten balken.

Bij gewone gelijkvloerse woningen van één en twee verdiepingen mag worden aangenomen dat de elementen voor voldoende horizontale verstijving zorgen, maar de verstijving van buitenmuren met grote glasvlakken moet telkens afzonderlijk worden berekend..

EIGENSCHAPPEN BIJ BRAND

Het onbehandelde oppervlak van de elementen heeft een brand-technische klasse D-s2, d0 volgens EN 13501-1.

De tabel hieronder toont de brandwerendheid bij eenzijdige brandblootstelling aan met steenwol geïsoleerde wandelementen, afhankelijk van extra bekleding met gipsplaat aan de vuurzijde (binnenzijde). De tabel is van toepassing op alle elementdiktes. De brandwerendheid wordt bepaald door berekeningen op basis van Brandsäkra houten huisversie 3 en CLT handboek Canada.

De dimensionale verticale capaciteit voor situaties met brandongevallen wordt bepaald door de dimensionerende capaciteit in de breukgrensconditie te vermenigvuldigen met een factor van 0,21. Bij wanden zonder dubbellaagse gipsplaat wordt de capaciteit verminderd, omdat er bij de brand slechts één element fineer intact blijft. De muur met twee lagen gipsplaat behaalt REI 30 zonder de capaciteit te verminderen. De maatcapaciteit moet worden gecontroleerd tegen het effect van de maatbelasting in geval van brand.

Voor niet-dragende dubbele appartementswanden, maar zonder extra bekleding, is brandwerendheid EI60 bereikt voor eenzijdige brandblootstelling.

Geluidsisolatie bij scheidingswanden

Bij wandelementen gemonteerd als dubbele wand tussen wooneenheden, zoals getoond hiernaast, is het verwachte geluidsreductie getal Rw> 55 db in overeenstemming met EN ISO 717-1 in afgewerkte gebouwen. Dit komt overeen met geluidsklasse C volgens NS 8175.

Er wordt uitgegaan van verbindingsdetails, zoals gespecificeerd in standaard bouwdetails voor TEWO wandelementen.

Warmteisolatie

De tabel hieronder toont thermische isolatiecoëfficiënten (U-waarden) voor volledige wandconstructie zoals weergegeven in de horizontale doorsnede van een wand berekend volgens EN ISO 6946.

Vochtregulerend vermogen

Er is onderzoek gedaan naar condensatie in de TEWO elementen. De elementen zijn getest onder verschillende dagelijkse binnen- en buitenomstandigheden met een testhuis opstelling met diverse sensoren over verschillende periodes. De meest kritische posities zijn naar verwachting de posities aan de koude kant van de isolatie (laag tussen buitenste CLT paneel en het isolatiemateriaal). Hier zijn extra sensoren aangebracht in zowel de wand als het plafond.

Uit het onderzoek is gebleken dat zowel wanden als dak veilig zijn tegen het risico van condensatie. De wanden zijn hierbij nog veiliger dan het dak. Ondank dat het dak meer blootstelling heeft aan zowel binnen-omstandigheden (dampen reiken tot aan het dak door opwaartse krachten) als buiten-omstandigheden, is er geen risico op condensatie vastgesteld. De temperatuur van de meest kritieke laag is altijd hoger gebleken dan het dauwpunt. Ook bij de positie tussen isolatiemateriaal en de binnenste CLT laag kent geen risico op condensatie.

Het onderzoek is verricht door Treteknisk, rapportnummer 310384 – 3, december 2015. Dit rapport is beschikbaar in het Engels en op te vragen bij Ferox. Treteknisk heeft al eerder een rapport gemaakt over het risico op condensatie in de TEWO elementen; rapport 310384-2. Numerieke simulatieresultaten toonden hierin aan dat er geen risico is op condensatie in de TEWO elementen, tenzij de vochtigheid binnen in huis hoger is dan 75% voor minimaal 6 aaneengesloten maanden. Dit is in normale gebouwen niet realistisch.

Daarnaast is de variatie van het evenwichtsvochtgehalte (EMC) aangetoond. De EMC toont redelijk stabiel met schommelingen die in het ergste geval de 1,5% niet overschrijden. De grootte orde van de EMC ligt binnen een bereik van 8% tot 13% over alle sensoren.

In de testopstelling is ook gekeken naar het risico op schimmelvorming. Het vochtgehalte op 9mm vanuit het binnenste blad gemeten is zeer stabiel. Schimmelvorming zal pas optreden wanneer de luchtvochtigheid binnen langer dan 6 maanden aaneengesloten boven de 75% ligt. Een ideale luchtvochtigheid in huis ligt tussen de 40%-60%.

Milieuverklaring volgens EN 15804 voor TEWO spouwelement met dikte 330 mm, 8 kg steenwolisolatie met dichtheid 26 kg / m3 en referentielevensduur 60 jaar.

Opwarming van de aarde, kg co2 equivalent: waarde 48.

Totaal energieverbruik, MJ: waarde 1882.

Planning to visit Las Vegas or any other vacational resort where casino

Gezondheid- en milieugevaarlijke chemicaliën

Het product bevat geen prioritaire verontreinigende stoffen of andere relevante stoffen in een hoeveelheid die als gevaarlijk voor de gezondheid en het milieu wordt beschouwd.

BINNENKLIMAAT

TEWO producten stoten geen deeltjes, gassen of straling uit die het binnenklimaat nadelig beïnvloeden of de gezondheid schaden.

Opties voor afvalbeheer/recycling

Het eindproduct moet op de bouwplaats en bij verwijdering worden gesorteerd als hout, metaal, restafval en andere relevante afvalfracties. Het product wordt afgeleverd bij een erkend afvalverwerkingsbedrijf waar het kan worden gerecycled of gestort.

MILIEUVERKLARING

Een milieuverklaring (EPD) is opgesteld volgens een 15804 voor het TEWO wand/spouwelement. De milieu-indicatoren uit de milieuverklaring zijn weergegeven in onderstaande tabel. Voor volledige milieuverklaring zie EPD nr. NEPD-1210-379-EN. http://epd-norge.no/

Gebruiks-voorwaarden

Aangenomen kan worden dat TEWO elementen kunnen worden toegepast in gebouwen en ruimtes met een normaal, droog binnenklimaat en goede ventilatie.

Constructieve toetsing
Voor elke individuele levering moet de ontwerpbelasting in de breekgrensconditie worden bepaald voor de muren van het gebouw, inclusief balken boven muuropeningen en er moet worden gecontroleerd of de belasting niet groter is dan de capaciteit die wordt vermeld in de sectie ‘draagvermogen van elementen die als muren worden gebruikt’.

Overige wanden (niet vallend onder de dragende wanden), moeten afzonderlijk worden berekend volgens NS-EN 1991-1 (belastingen) en NS-EN 1995-1-1 (houten constructies) met nationale toevoegingen NA. Dit omvat ook de controle van ondersteunende rekken voor muren waar de belasting niet gelijkmatig is verdeeld, wat overeenkomt met rijtjeshuizen met balken en blokkeerafstanden van max. 600 mm.

Windverankering / windbelasting van muren moet worden ontworpen in overeenstemming met de bovengenoemde normen en moet worden getoetst voor elk ontwerp en project.

Ontwerp van brandwerendheid

Voor elke individuele levering wordt de vereiste brandwerendheid in overeenstemming met de voorschriften voor technische vereisten voor gebouwen bepaald voor de muren van het gebouw, en wordt gecontroleerd of de brandwerendheid en het draagvermogen in overeenstemming zijn met de kenmerken zoals gespecificeerd in de sectie brandwerendheid.

Bij dubbele scheidingswanden tussen appartementen moet er rekening mee worden gehouden dat elk deel van de muur het nodige draagvermogen moet hebben voor bovenliggende constructies bij brand.

Openingen in vuur beperkende constructies moeten worden afgedicht met gedocumenteerde materialen, zodat de brandwerendheid niet verslechtert.

Ontwerp van warmteisolatie

Voor elke individuele levering moet de vereiste thermische isolatie voor de muren van het gebouw worden ontworpen in overeenstemming met de vereisten in het bouwbesluit, en de U-waarde van de elementen moet dienovereenkomstig worden beoordeeld.

Installatie in het algemeen

De elementen moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met de details van de standaard ontwerp details voor TEWO wandelementen die vallen onder de technische goedkeuring van Sintef, Noorwegen, nr. 20534 en de specifieke ontwerp documentatie voor elke levering.

Bij montage moeten de elementen stevig in groeven / veren tegen elkaar worden gedrukt en met de boven- en onder stelregels tussen de massieve spanten worden verbonden.

Vanaf elke zijde van elk element moeten de dwarsliggers door de muren worden bevestigd met twee schroeven met een afmeting van 5,0 mm * 90 mm aan elke kant of twee spijkers met afmeting 31/90 met een voldoende bescherming tegen corrosie.

Het perforeren van het isolatiemateriaal in de elementen en het afdichten daarvan moet in de fabriek worden gedaan. Denk hierbij aan het aanbrengen van voorbereidingen voor stroompunten en dergelijke.

Na montage moeten de elementen aan de bovenzijde worden beschermd tegen het binnendringen van vocht totdat de elementen permanent zijn bedekt door een bovenliggende constructie.

Wind- en dampschermlagen voor buitenmuren

Aan de buitenkant van de wandelementen moet een doorlopende windbarrière met waterdampbestendigheid sd <0,2 m worden voorzien van klemverbindingen en randafwerkingen, zoals weergegeven in de tabel met specificaties voor materialen en componenten.

Aan de binnenkant is geen aparte damp-remmende laag nodig wanneer de kamer een normaal droog binnenklimaat en ventilatie heeft. In ruimtes met een hoge luchtvochtigheid moet aan de binnenkant van de elementen een dampscherm worden aangebracht.

Vloerplaat

TEWO elementen moeten worden geplaatst op een substraat dat voldoet aan de eisen van de leverancier voor afmetingen en vlakheidstoleranties, en er moet volledige ondersteuning zijn voor beide elementvleugels.

Als uitgangspunt wordt een genivelleerde vloerplaat gehanteerd die voldoet aan vlakheidsklasse 2 zoals vastgelegd in NEN-2747-2001.

Vochtopname in de houtmaterialen van de fundering moet worden voorkomen door een capillaire brekende vochtbarrière.

Transport en opslag

Bij transport en opslag op de bouwplaats voorafgaand aan montage moeten de elementen met een waterdichte verpakking tegen vocht worden beschermd.

Product- en productiecontrole

Alle TEWO elementen worden vervaardigd door Termowood AS, Noorwegen

Termowood is als producten verantwoordelijk dat de producten worden geproduceerd in overeenstemming met de voorwaarden waarop de goedkeuring is gebaseerd.

De fabricage van het product is onderworpen aan toezichthoudende product- en productiecontrole volgens het contract voor technische goedkeuring met Sintef, Noorwegen.

Labelling

Elke levering bevat leveringsdocumenten die ten minste de naam van de fabrikant bevatten, projectidentificatie, specifieke installatiespecificaties voor elk bouwproject en constructiedetails die alle relevante details bevatten in standaard constructiedetails voor TEWO-wandelementen die behoren tot SINTEF technische
goedkeuring TG 20534.

Het kan ook worden gemarkeerd met het goedkeuringsmerk voor SINTEF technische goedkeuring TG 20534